Welkom op de website van Kinderdagverblijf t Oogappeltje

Kinderdagverblijf 't Oogappeltje, Zorgzame dagopvang voor uw Oogappeltje!

Pedagogisch Beleid

Voorwoord

Als Kindcentrum ’t Oogappeltje laten wij u op hoofdlijnen kennismaken met het pedagogische beleid. De volledige beleidsplan kunt u inzien en bespreken op onze locatie.

Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak van de leidsters. Het plan biedt leidsters steun bij hun dagelijkse werk en geeft huidige en toekomstige klanten inzicht in de wijze van werken bij de opvang die wij bieden.

In het pedagogisch beleid komt ook tot uitdrukking hoe wij met de kinderen omgaan en waarom wij dat doen. Het pedagogisch beleid is daarom gebaseerd op een visie, op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. Vanuit dit richtinggevende kader hebben we ons Pedagogisch Beleidsplan geschreven.

Pedagogische visie

Onze pedagogische visie is gebaseerd op een aantal hoofdlijnen:

1) Wij werken vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo.

2) Als leiding hebben wij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Wij spelen in op de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing en behoeften.

3) Ieder kind heeft het recht om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit betekent ondermeer dat de kinderen zich ook moeten kunnen ontwikkelen in aanvulling op de thuissituatie. Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en de leidsters over de kinderen vinden wij essentieel. De kleinschaligheid biedt ons een prima mogelijkheid om niet alleen de kinderen maar ook de ouders goed te leren kennen.

4) Wij werken vanuit duidelijkheid en heldere regels. Op deze manier herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn. Onderdeel hiervan is ook het werken met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen structuur en regelmaat. Door deze regelmaat wordt er een veilig klimaat geschapen voor de kinderen en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Ondanks deze regels houdt opvoeden ook altijd in; ‘flexibel en met gezond verstand werken’. Als iets voor het ene kind goed is, hoeft dat voor het andere kind niet zo te zijn. Waar de ene opvoeder ( ouder of leidster) succes heeft, kan het bij de ander soms geen effect hebben. Opvoeden gaat dus om het zoeken van een evenwicht tussen het werken vanuit een vaststaand kader en het leveren van maatwerk

De ontwikkeling van de kinderen

Bij het kijken naar de ontwikkeling van kinderen onderscheiden wij binnen Kindcentrum ’t Oogappeltje vijf gebieden:

- Lichamelijke ontwikkeling (motoriek);
- Sociaal- emotionele ontwikkeling;
- Cognitieve ontwikkeling;
- Creatieve ontwikkeling;
- Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen.

Bewegen met de kinderen

"Peutersport" / spel
Eén van de medewerkster heeft zich gespecialiseerd in beweging met kinderen en dit gedurende haar opleiding ook mogen uitvoeren tijdens verschillende stages. Kindcentrum ’t Oogappeltje zal graag gebruik maken van deze expertise om beweging  te stimuleren bij de kinderen.

 

Onze groep

Kindcentrum ’t Oogappeltje bestaat uit 2 groepen kinderdagverblijf en 1 groep BSO.

KINDERDAGVERBLIJF
In de groepen kinderdagverblijf wordt er gewerkt met verticale groepen met een maximale opvang van 16 kinderen, waarbij wij nooit 16 kinderen tegelijk zullen opvangen. Wij zullen altijd een maximum hanteren van 13 kinderen, zodat de kinderen zoveel mogelijk individueel aandacht krijgen. Daarnaast geeft het niet volledig benutten van de kindplaatsen, onze ouders ook de ruimte om wekelijks van dagen te ruilen.

De verticale groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar, waarbij zij afhankelijk van de groepsgrootte door twee of drie gediplomeerde pedagogische medewerkers opgevangen worden.

Door de verticale samenstelling van de groep kan een kind met kinderen van diverse leeftijden spelen. Aan sommige kinderen kan een kind zich een beetje optrekken, anderzijds leert het zich beheersen in contact met jongere kinderen. De grote kinderen houden rekening met de kleintjes en de kleintjes leren van de groten en soms is dat ook omgekeerd.

Onze dagindeling kent op vaste tijden een aantal vaste onderdelen. Op vaste tijden wordt er gegeten, gedronken en fruit gegeten. De concrete invulling van een dag is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en specifieke behoeften.

Baby’s worden, in nauwe afstemming met de ouders, verzorgd wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ze krijgen eten en drinken wanneer ze honger hebben en gaan slapen wanneer ze moe zijn. De rest van de tijd kunnen ze spelen in de box, rondkijken vanuit een wipstoel of worden ze geknuffeld op schoot.

 

Voor een uitgebreide inzage in ons volledige pedagogische beleidsplan en voor meer uitleg over onze werkwijze nodigen wij u graag uit op onze locatie.

 

BSO
Onze BSO-groep is gevestigd binnen basisschool Pius 10 op de Brouwersdijk 111.
Op deze groep kunnen we maximaal 20 kinderen opvangen, die we opvangen in een daarvoor ingerichte groep. Daarnaast hebben we de beschikking over de gymzaal en twee grote buitenspeelplaatsen.

De BSO heeft haar eigen pedagogisch beleidsplan, waarbij de individuele ontwikkeling van het kind centraal staat in een omgeving waarin het kind zich goed voelt.

Als een kind zich veilig voelt, zal het zich verder gaan ontwikkelen. De groepsleidster begeleidt en biedt de mogelijkheden aan en bepaalt in welke mate het kind sturing en begeleiding nodig heeft om te groeien tot een zelfstandig functionerende volwassene. Wij proberen rekening te houden met de verschillen in karakter en temperament van elk kind; het is belangrijk om elk kind op een manier te benaderen die het beste bij hem past. Concreet betekent dit dat wij denken dat kinderen het volgende nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen:

- fijne, veilige plek;
- ruimte en respect;
- structuur en duidelijkheid;
- stimulansen tot groei en ontwikkeling;
- kind mogen zijn met andere kinderen.


In onze uitgebreide pedagogisch beleidsplan leest u meer over onze werkwijzen. Deze kunt u opvragen bij ons, maar we kunnen deze ook samen bespreken.